Het Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité (RESOC) Waas & Dender geeft vorm aan het sociaal-economische overleg omtrent werkgelegenheid en streekontwikkeling en heeft als algemene doelstelling het sociaal-economisch streekbeleid te coördineren en te stimuleren, in overleg en afstemming met de sociale partners en de lokale besturen: dit zijn de 17 gemeenten van regio Waas & Dender en de provincie Oost-Vlaanderen.

Eén van de belangrijkste opdrachten van het RESOC is de opmaak van een streekpact voor de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Het streekpact vormt als het ware een beleidsdocument van het subregionale niveau en heeft tot doel een lange termijn strategie voor de sociaal-economische ontwikkeling van de regio vast te leggen, die gedragen wordt door alle streekactoren. Het streekpact vertrekt van de twee voornaamste beleidsdomeinen van het RESOC, nl. economie en tewerkstelling, met aandacht voor aanpalende beleidsdomeinen en aspecten van streekontwikkeling (onderwijs, mobiliteit, ruimtelijke ordening, welzijn, …).

RESOC-SERR Waas & Dender is tevens een adviesorgaan inzake sociaal-economische materies waarop de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de gemeenten een beroep kunnen doen. Vanuit Vlaanderen en vanuit federale en lokale overheden wordt RESOC-SERR gevraagd adviezen te verstrekken met betrekking tot het te voeren werkgelegenheidsbeleid of economisch beleid (o.a. invoegbedrijven, uitbreiding sociale werkplaatsen, Projecten ‘lokale diensteneconomie’ , Werkervaringsprojecten, …). RESOC-SERR Waas & Dender kan ook pro-actief adviezen verstrekken aan diverse overheden of organisaties over gevoerd of te voeren beleid en maatregelen die raken aan de belangen van de streek.

Meer informatie ?

RESOC-SERR Waas & Dender
Meulenbroekstraat 2
9220 Hamme
Tel: 052/49 90 11inloggen als administrator, klik hier